Stanowisko Ds. Obsługi Prawnej

Do zakresu działania należy:

  1. wykonywanie obsługi prawnej Starosty, Wicestarosty, Sekretarza, Skarbnika i wydziałów w szczególności:
    a) opiniowanie umów długoterminowych, nietypowych lub dotyczących znacznej wartości w tym wszystkich w formie aktu notarialnego,
    b) wydawanie opinii prawnych w skomplikowanych sprawach z zakresu prawa pracy,
    c) informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym.
  2. zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami orzekającymi,
  3. udzielanie jednostkom organizacyjnym powiatu opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  4. opiniowanie pod względem prawnym uchwał rady powiatu, zarządu powiatu oraz zarządzeń Starosty.