Stanowisko wieloosobowe ds. Zamówień Publicznych

Koordynator Stanowisko ds. Zamówień Publicznych - Marcin Rzeźnik

tel.: 48 611 73 23

 

Do zakresu działania stanowiska należą sprawy:

  1. coroczne opracowywanie zbiorczego planu zamówień publicznych oddzielnie na dostawy, usługi i roboty budowlane dla urzędu na podstawie planów dostarczanych przez komórki organizacyjne,
  2. realizacja zamówień publicznych związanych z remontami, modernizacją powiatowych obiektów jak również udzielanie pomocy jednostkom wchodzącym w skład struktury powiatu w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej,
  3. realizacja zamówień publicznych związanych z zakupem materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych,
  4. przekazywanie ogłoszeń o zamówieniach odpowiednio Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych i Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
  5. udostępnianie oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udzielanie wyjaśnień związanych ze specyfikacjami,
  6. utrzymywanie kontaktów z kierownictwem komórek organizacyjnych w zakresie prowadzonych spraw dotyczących zamówień publicznych,
  7. współpraca z wydziałem finansowo - budżetowym w zakresie planowania inwestycji niezastrzeżonych do kompetencji innych komórek organizacyjnych,
  8. realizacja zamówień wspólnych,
  9. prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień,
  10. pełnienie funkcji przewodniczącego komisji przetargowej.