Wydział Budownictwa i Architektury

ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice

Naczelnik Wydziału - Dorota Pająk
tel.: 48 611 73 62
fax 48 611 73 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Obsługa gmin: Garbatka-Letnisko, Gniewoszów, Kozienice i Sieciechów
tel.: 48 611 73 61


Obsługa gmin: Głowaczów, Grabów n/Pilicą, Magnuszew oraz Kozienice obszar miejski.
tel.: 48 611 73 60


Wydział Budownictwa i Architektury prowadzi sprawy z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej zastrzeżone do właściwości Starosty z terenu powiatu kozienickiego.


Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1) Z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej wynikającej z ustawy Prawo budowlane należy:

a) przygotowywanie i wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
b) przygotowywanie i wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,
c) przygotowywanie i wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
d) przygotowywanie i wydawanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie, uchylenie albo stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę,
e) przygotowywanie i wydawanie decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę z uwagi na istotnie odstąpienie od zatwierdzonego pozwolenia na budowę,
f) przygotowywanie i wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,
g) przygotowywanie i wydawanie decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości,
h) przygotowywanie i wydawanie postanowień w sprawach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, na podstawie upoważnienia właściwego ministra do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
i) przygotowywanie i wydawanie postanowień w toku prowadzonych postępowań administracyjnych,
j) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych lub budowy obiektów budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
k) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
l) przyjmowanie zgłoszeń z projektem dotyczących zamiaru budowy obiektów budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
m) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
n) wydawanie zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do przyjętego zgłoszenia,
o) wnoszenie sprzeciwu w drodze decyzji do zgłoszeń,
p) prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę,
q) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę,
r) prowadzenie rejestru zgłoszeń budowy z projektem budowlanym,
s) rejestrowanie wniosków i decyzji oraz przyjętych zgłoszeń z projektem budowlanym w centralnej bazie danych GUNB, za pośrednictwem formularzy www - system RWDZ,
t) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o zgłoszeniach budowy z projektem budowlanym,
u) wydawanie dzienników budowy,
v) przechowywanie zatwierdzonych decyzjami projektów budowlanych, projektów budowlanych załączonych do zgłoszenia a także innych dokumentów objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego,
w) przesyłanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz kopii zgłoszeń budowy (z projektem budowlanym) wójtowi, burmistrzowi albo organowi który wydał decyzję o warunkach zabudowy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
x) przekazywanie organowi nadzoru budowlanego:

- kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonymi projektami budowlanymi;
- kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem;
- kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego.

y) uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
z) przygotowywanie i wydawanie innych decyzji, postanowień, zgłoszeń i pism wynikających z przepisów prawa budowlanego.

2) Z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

a) opiniowanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
b) przygotowywanie opinii projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3) Z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

a) przygotowywanie i wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie dróg powiatowych i gminnych,
b) przygotowywanie opinii dla Zarządu Powiatu Kozienickiego dotyczących wniosków o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych położonych na terenie powiatu kozienickiego.

4) Z zakresu innych spraw:

a) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
b) sporządzanie i przesyłanie sprawozdań i meldunków z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej do GUS (sprawozdawczość elektroniczna) oraz do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.