Wydział Budżetowo-Finansowy

Skarbnik Powiatu – Kamil Banaś
tel. 48 611 73 04
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Naczelnik Wydziału – Alicja Polak
tel. 48 611 73 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

1. Pracą wydziału kieruje Naczelnik.

2. W skład wydziału wchodzą następujące komórki organizacyjne prowadzonych spraw i akt symbolami:

1) Wieloosobowe stanowisko ds. Wydatków i Rozliczeń Płacowych      FnB.I
2) Wieloosobowe stanowisko ds. Dochodów, Planowania Budżetu         FnB.II
3) Stanowisko ds. obsługi kasy                                                           FnB.III
4) Stanowisko ds. Kontroli                                                                  FnB.IV             

1. Stanowisko ds. Kontroli w zakresie realizacji zadań podlega bezpośrednio Staroście.
2. Zasady postępowania kontrolnego w Urzędzie określa Rozdział 8 Regulaminu Organizacyjnego.

Wydział realizuje zadnia w oparciu o przyjęte zasady rachunkowości:

1) opracowywanie projektów budżetu powiatu w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie powiatu w ciągu roku budżetowego,

2) prowadzenie obsługi finansowej budżetu powiatu w zakresie:

a) realizacji budżetu powiatu,
b) finansowania działalności jednostek organizacyjnych,
c) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
d) ewidencji i windykacji dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej; opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i innych opłat związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
e) rozliczania inwestycji realizowanych przez powiat,
f) opłat z tytułu wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
g) opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

3) prowadzenie obsługi kasowej i bankowej budżetu powiatu i gospodarki pozabudżetowej,
4) sporządzanie sprawozdań budżetowych z wykonywania budżetu powiatu oraz sprawozdań finansowych, sprawozdań GUS i innych sprawozdań,
5) elektroniczne przekazywanie danych dotyczących planowania budżetu i zmian w ciągu roku budżetowego oraz sprawozdawczości budżetowej do regionalnej izby obrachunkowej za pomocą specjalistycznego programu bestia,
6) opracowywanie analiz finansowych i informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu,
7) ewidencja majątku powiatu i nadzór nad mieniem powiatu i nadzór nad mieniem powiatu, rozliczanie inwentaryzacji majątku,
8) kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi - zgodności z planem finansowym, celowości wydatków ponoszonych na realizację zadań prowadzenie polityki w zakresie pozyskiwania dochodów własnych powiatu,
9) ewidencja księgowa, rozliczenia i rozrachunki z pracownikami i z budżetem z tytułu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
10) naliczanie i opłacanie podatku od nieruchomości,
11) ewidencja i rozliczenia podatku VAT z uwzględnieniem centralizacji VAT, wystawianie faktur i rachunków dotyczących sprzedażny materiałów i usług,
12) rozlicznie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
13) prowadzenie ewidencji księgowej związanej z obsługą programów i projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł,
14) rozliczanie udzielonych dotacji budżetowych,
15) analiza wykorzystania środków finansowych pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.