Wydział Komunikacji i Transportu

Naczelnik Wydziału: BOŻENA JAWORSKA
tel. 48 611-73-98

tel. 48 611-73-93 wydawanie praw jazdy
tel. 48 611-73-94 rejestracja pojazdów
tel. 48 611-73-96 rejestracja pojazdów
tel. 48 611-73-85 rejestracja pojazdów
48 611-73-90 zarządzanie ruchem na drogach
48 611 73 91 transport

Aby załatwić sprawę z zakresu rejestracji pojazdów lub wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - należy w dniu planowanej wizyty pobrać bilet w biletomacie umieszczonym w holu przed wejściem do wydziału. Bilety można pobierać tylko na dany dzień od godziny 7.50 do wyczerpania wolnych terminów. Osoby które chcą umówić wizytę na któryś z kolejnych dni mają możliwość dokonania rezerwacji internetowej. W tym celu należy wejść na stronę kozienicepowiat.pl następnie w czerwona zakładkę umieszczoną po prawej stronie internetowa rezerwacja kolejki ,podać żądane dane, wybrać usługę (czyli jaką sprawę chcemy załatwić) oraz wybrać dzień i godzinę planowanej wizyty. Po dokonaniu rezerwacji na podany adres e-mail otrzymamy indywidualny kod. W dniu zarezerwowanej wizyty należy przyjść na kilka minut przed umówioną godziną, w biletomacie wybrać rezerwację internetową, podać otrzymany e-mailem indywidualny kod i wydrukować bilet na umówioną internetowo godzinę.

W trosce jak najlepszą jakość obsługi interesantów prosimy o punktualne przybycie oraz o odwoływanie wizyt które nie będą zrealizowane.

W przypadku załatwiania więcej niż jednej sprawy prosimy o pobranie odpowiedniej liczby biletów.
Jeden bilet do jednej sprawy zgodnie z określoną kategorią.

 

W skład Wydziału wchodzą następujące komórki organizacyjne posługujące się przy znakowaniu prowadzonych spraw i akt symbolami:

1) Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów                            KM.I
2) Stanowisko ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami          KM.II
3) Stanowisko ds.:

a) transportu drogowego,
b) zarządzania ruchem na drogach,
c) nadzoru nad szkoleniem kierowców i kandydatów na kierowców,
d) nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów KM.III

Wydział realizuje zadania:

1) W zakresie rejestracji pojazdów:

a) wydawanie decyzji o nadawaniu cech identyfikacyjnych pojazdu oraz wykonanie i umieszczanie tabliczki znamionowej zastępczej,
b) wydawanie dowodów rejestracyjnych,
c) wydawanie kart pojazdów,
d) wydawanie nalepek kontrolnych,
e) wydawanie tablic rejestracyjnych,
f) wydawanie znaków legalizacyjnych,
g) wydawanie pozwoleń czasowych,
h) wydawanie nalepek na tablice tymczasowe,
i) wymiana oraz wydawanie wtórników dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń pojazdów, wymienionych w lit b-h,
j) wydawanie decyzji w sprawie wyrejestrowania pojazdów,
k) wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
l) wydawanie skierowań na dodatkowe badania techniczne pojazdów,
m) zwracanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez organy kontroli ruchu drogowego i stacje kontroli pojazdów,
n) ewidencjonowanie zgłoszeń sprzedaży pojazdów,
o) dokonywanie zastrzeżeń celnych, rejestracyjnych, komorniczych, skarbowych w ewidencji pojazdów,
p) potwierdzenie zgodności danych pojazdów,
q) sporządzanie wykazów płatników podatku od środków transportowych,
r) sporządzanie informacji o zarejestrowanych pojazdach na potrzeby Urzędu Skarbowego,
s) sporządzanie wykazów pojazdów sprowadzonych z Unii Europejskiej,
t) elektroniczne zamawianie i przyjmowanie dokumentów komunikacyjnych,
u) prowadzenie wykazów dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń pojazdów,
v) prowadzenie wykazów nowych tablic przyjętych i wydanych oraz przekazywanie tablic zwróconych do złomowania.

2) W zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami:

a) wydawanie i zatrzymywanie praw jazdy,
b) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
c) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne,
d) wydawanie pozwoleń do kierowania tramwajami,
e) cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
f) kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
g) kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne,
h) kierowanie na kurs reedukacyjny,
i) generowanie profilu kandydata na kierowcę,
j) współpraca z organami zagranicznymi odnośnie wymiany zagranicznych praw jazdy,
k) elektroniczne zamawianie i przyjmowanie dokumentów komunikacyjnych z jednostki personalizującej.

3) W pozostałym zakresie:

a) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
b) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
c) wydawanie i cofanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
d) uzgadnianie warunków przeprowadzania na drogach imprez,
e) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
f) wpisywanie do rejestru i wydawanie zaświadczeń, wykreślanie z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
g) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,
h) wydawanie i cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów,
i) wpisywanie do rejestru i wydawanie zaświadczeń, wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
j) wpisywanie kandydatów na instruktorów do ewidencji instruktorowi wydawanie im legitymacji instruktora,
k) skreślanie instruktorów z ewidencji,
l) nadzór nad szkoleniem kandydatów na kierowców,
m) udzielanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
n) udzielanie i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
o) udzielanie i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
p) wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
q) wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
r) wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe osób na potrzeby własne,
s) wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe rzeczy na potrzeby własne,
t) przeprowadzanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
u) uzgadnianie z marszałkiem województwa, wójtami, burmistrzem - wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnego przewozu osób,
v) przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców wykonujących transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne,
w) wprowadzanie informacji do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego,
x) organizowanie publicznego transportu zbiorowego.