Wydział Mienia Powiatu i Skarbu Państwa

Naczelnik Wydziału - Grzegorz Sobczyk

tel.: 48 611 73 25

 

Pracą wydziału kieruje Naczelnik.

Do zakresu działania wydziału należy:

1) w zakresie nabywania i gospodarki mieniem powiatu:

a) przygotowywanie dokumentacji i występowanie o potwierdzenie w drodze decyzji wojewody nabycia przez powiat własności nieruchomości z mocy prawa,
b) przygotowywanie dokumentacji i występowanie o nabycie w drodze decyzji wojewody własności nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań powiatu,
c) nabywanie nieruchomości na własność powiatu w drodze kupna - sprzedaży, darowizny, zamiany przez zasiedzenie, w drodze spadkobrania oraz na podstawie innych tytułów,
d) regulacja stanów prawnych nieruchomości przejmowanych do zasobu powiatu,
e) współudział w regulacjach stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, wprowadzanie zmian wynikających z decyzji administracyjnych do ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych.

2) gospodarka nieruchomościami powiatu:

a) realizacja polityki powiatu w zakresie gospodarki powiatowym zasobem nieruchomości,
b) podejmowanie czynności w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez inne organy, dotyczących nieruchomości powiatowych,
c) gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości poprzez ewidencjonowanie nieruchomości oraz zabezpieczanie ich przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
d) sporządzanie planów wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości,
e) współpraca z wydziałem budżetowo - finansowym oraz jednostkami organizacyjnymi w sprawie prowadzenia ewidencji środków trwałych tj. budynków, budowli, gruntów,
f) podejmowanie za zgodą rady, czynności zmierzających do zbycia darowizny, zamiany nieruchomości z zasobu powiatu,
g) organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości i zbywanie nieruchomości i zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej w przypadkach i na warunkach przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
h) opracowywanie decyzji w sprawach trwałego zarządu i warunków tego prawa oraz ustalenie wysokości opłat z tytułu trwałego zarządu,
i) opiniowanie wniosków w sprawach dotyczących gospodarowania mieniem powiatu,
j) opracowywanie zasad najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości lub ich części - współpraca z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie przygotowywania i zawierania umów,
k) oddawanie nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie,
I) działania związane z naliczaniem i regulacją podatków od nieruchomości - sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych dotyczących mienia powiatu oraz współpraca w tym zakresie z odpowiednimi wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu,
m) ubezpieczenia majątkowe mienia powiatu - współpraca w tym zakresie z kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu,
n) prowadzenie spraw związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem technicznym budynków użytkowanych przez Starostwo i ochrona tych obiektów w tym p.poż.,
o) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi wchodzącymi w skład powiatowego zasobu nieruchomości.

3) sprawowanie z upoważnienia Zarządu Powiatu i w zakresie określonym przez Zarząd nadzoru właścicielskiego nad mieniem powiatu:

a) kontrola prawidłowości użytkowania nieruchomości mienia powiatu zgodnie z jego przeznaczeniem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - wnioskowanie w sprawach dotyczących zmiany sposobu użytkowania części lub całości nieruchomości stanowiących mienie powiatu,
b) przekazywanie Zarządowi Powiatu okresowych opracowań oraz wniosków dotyczących stanu technicznego mienia powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem występujących zagrożeń,
c) zlecanie prac w zakresie inwentaryzacji mienia, aktualizacja lub odtworzenie dokumentacji technicznej budynków, budowli i innych obiektów budowlanych stanowiących mienie powiatu,
d) udział w pracach komisji przetargowych udzielających zamówień publicznych dotyczących mienia powiatu,
e) sprawdzanie stanu dokumentacji obiektów, a w szczególności książki obiektu budowlanego, opracowań projektowych i dokumentacji technicznych robót budowlanych wykonywanych w obiekcie wtoku jego użytkowania oraz realizowanych zadań inwestycyjnych mienia powiatu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
f) opracowywanie i kontrola realizacji wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych-koordynacja planów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych powiatu, celem dostosowania do możliwości budżetowych powiatu,
g) inicjowanie i koordynacja działań dotyczących modernizacji obiektów budowlanych i pozostałej infrastruktury stanowiącej mienie powiatu celem dostosowania ich do obowiązujących przepisów prawa budowlanego,
h) opracowywanie i kontrola realizacji wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych, celem dostosowania do możliwości budżetowych powiatu,
i) współpraca z kierownikami jednostek w zakresie opracowywania planów inwestycyjnych, planów remontów i modernizacji oraz współudział w kontrolach prawidłowości ich przeprowadzania,
j) przekazywanie Zarządowi okresowych opracowań, wniosków oraz propozycji zaleceń dotyczących mienia Powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów wykorzystywania nieruchomości powiatowych i stanu technicznego budynków, budowli i urządzeń.

4) W zakresie ustawy Prawo o ruchu drogowym:

a) prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa wart. 130a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
b) wykonywanie czynności związanych z wystąpieniem do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych wart. 130a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
c) wydawanie decyzji administracyjnych o ustaleniu i zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu.