Wydział Organizacyjny

Naczelnik Wydziału - Katarzyna Adamczyk-Wit

 

tel.: 48 611 73 11

 

1. Pracą wydziału kieruje Naczelnik.

2. W skład wydziału wchodzi komórka organizacyjna posługująca się przy znakowaniu prowadzonych spraw i akt symbolami:

1) Punkt rzeczy znalezionych       OIN.I
2) Archiwum zakładowe               OIN.II

Do zakresu działania wydziału należy:

1) realizacja zadań związanych z zapewnieniem właściwej organizacji pracy Urzędu w szczególności: opracowywanie projektów uchwał w sprawie nowelizacji regulaminu Urzędu oraz innych aktów prawnych dotyczących Urzędu,
2) zapewnienie właściwego obiegu dokumentów w Urzędzie zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wdrażaniem i stosowaniem przepisów instrukcji kancelaryjnej
3) prowadzenie rejestru porozumień,
4) przygotowywanie i prowadzenie rejestru udzielanych w imieniu Starosty pełnomocnictw i upoważnień,
5) współdziałanie z Najwyższą Izbą Kontroli i innymi organami administracji publicznej prowadzącymi kontrole w Urzędzie, w tym nadzór nad wydziałami nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne i zalecenia, gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji kontrolnej oraz prowadzenie ewidencji wystąpień pokontrolnych oraz prowadzenie książki kontroli,
6) prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków, przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków dotyczących pracowników Urzędu na funkcjonowanie i organizację pracy w Urzędzie,
7) opracowywanie okresowych analiz i informacji o sposobie i terminowości załatwiania skarg i wniosków kierowanych do Urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu,

8) realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej:

a) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej przy współpracy z naczelnikami wydziałów,
b) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

9) koordynacja i nadzór nad systemem Elektronicznego Zarządzania dokumentami, wprowadzanie zmian proceduralnych, szkolenie pracowników,
10) rejestracja petycji wpływających do Urzędu oraz przygotowywanie do dnia 30 czerwca każdego roku zbiorczej informacji o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednimi umieszczanie jej na stronie internetowej Urzędu,
11) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 201 lr. o języku migowym i innych środkach komunikowania,
12) prowadzenie rejestru i zbioru Zarządzeń Starosty,
13) prowadzenie rejestru umów,
14) prowadzenie spraw związanych z wyborami,
15) kreowanie polityki w zakresie informatyzacji w skali powiatu a w szczególności: planowanie i wdrażanie koncepcji informatyzacji w Urzędzie oraz organizacja działań w tym zakresie,

16) koordynowanie działań w zakresie informatyzacji a w szczególności:

a) analizowanie i bilansowanie potrzeb w dziedzinie informatyzacji,
b) planowanie budżetu na przedsięwzięcia informatyczne,
c) nadzorowanie działań zapewniających bezpieczeństwo zasobów zgromadzonych i udostępnianych w systemach informatycznych,
d) inicjowanie i organizowanie szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie wykorzystywania narzędzi i metod informatyki.

17) prowadzenie kancelarii ogólnej,
18) prowadzenie obsługi sekretariatów Starosty i Wicestarosty,
19) prowadzenie spraw pieczęci i tablic urzędowych,
20) prowadzenie archiwum zakładowego,
21) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem oraz obsługą osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych na terenie powiatu,
22) prowadzenie punktu informacyjnego,
23) gospodarowanie taborem samochodów służbowych,
24) zapewnienie czystości w pomieszczeniach budynków Urzędu,
24) gospodarowanie środkami trwałymi i wyposażeniem Urzędu, prowadzenie ewidencji inwentarza i jego likwidacja,
26) przesyłanie aktów prawnych w wersji elektronicznej do publikacji,
27) prowadzenie w postaci elektronicznej zbioru aktów prawa miejscowego,
28) administrowanie podpisami kwalifikowanymi oraz ich wdrażanie dla pracowników Urzędu,

29) prowadzenie spraw BHP tj:

a) przygotowywanie zapotrzebowań na odzież ochronną i środki do utrzymania higieny
b) ustalanie kwot należnego ekwiwalentu pieniężnego i jego wypłacanie za pranie i konserwację odzieży roboczej i ochronnej.

30) Prowadzenie spraw socjalno - bytowych w Urzędzie:

a) zakładanie teczek niezbędnych do prowadzenia spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
b) kompletowanie i rejestrowanie wniosków osób ubiegających się o ulgowe usługi i świadczenia socjalne do Komisji Socjalnej,
c) przygotowywanie i opracowywanie wszelkich umów i wniosków związanych z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
d) stała współpraca z komisją socjalną jako organem opiniodawczo - doradczym do dysponowania ZFŚS w Urzędzie.
e) bieżąca współpraca w wydziałem budżetowo - finansowym,
f) opracowywanie projektów regulaminu, aneksów do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

31) przygotowywanie zapotrzebowań na zakup artykułów spożywczych, chemicznych, biurowych, piśmiennych, eksploatacyjnych i innych na potrzeby służbowe Urzędu,
32) organizacja różnego rodzaju spraw kulturalno - społecznych,
33) nadzór nad prowadzeniem spraw związanych ze sprawozdawczością elektroniczną przez poszczególne wydziały Urzędu,
34) prowadzenie zbioru statutów i regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych powiatu,
35) prowadzenie spraw w imieniu Starosty związanych z przyjmowaniem, przekazywaniem, analizowaniem i publikowaniem oświadczeń majątkowych i innych oświadczeń oraz informacji osób zobowiązanych do ich składania Staroście,
36) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych.

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnychinterpelacje i zapytaniadarmowa pomoc prawnaPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Przeczytaj! Zanim Zarezerwujesz Wizytę w Wydziale Komunikacji internetowa rezerwacja kolejki bipportal mieszkańca

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

film promocyjny2

kozienicki

Kalendarium

25.07.2021
II Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej
Gminy Głowaczów na Stadionie sportowym ul. Kozienicka 7A
01.08.2021 01.08 2021
VI SPOTKANIE NA PRZYCZÓŁKU
Magnuszew
01.08.2021
DNI GMINY GŁOWACZÓW
Stadion sportowy ul. Kozienicka 7A, Głowaczów
08.08.2021
77. Rocznica Bitwy pod Studziankami
Studzianki Pancerne

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych