Logo Powiatu Kozienickiego

O Powiecie

Powiat Kozienicki jest jednym z 37 powiatów województwa mazowieckiego

Powierzchnia: 916 km2

Liczba mieszkańców według danych GUS : 57 523

Powiat Kozienicki o powierzchni 916 km², położony jest w południowo - wschodniej części województwa mazowieckiego.  Administracyjnie do powiatu kozienickiego należy jedna gmina miejsko-wiejska Kozienice, sześć gmin wiejskich: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n/Pilicą, Magnuszew, Sieciechów. Powiat kozienicki leży w widłach rzek Wisły i Pilicy, która jest naturalną granicą z powiatem grójeckim, a Wisła oddziela powiat kozienicki od powiatu garwolińskiego (województwo mazowieckie) oraz ryckiego i puławskiego (województwo lubelskie). Od południa powiat graniczy z powiatem zwoleńskim, a od zachodu ziemskim radomskim i białobrzeskim.

Powiat Kozienicki ma bogatą historię i kulturę, ciekawe tradycje oraz wspaniałe walory krajobrazowo-przyrodnicze, które zapewnia Puszcza Kozienicka i Stromiecka. Sąsiedztwo aglomeracji warszawskiej, korzystne położenie komunikacyjne i infrastruktura, stwarzają dobre warunki dla inwestorów i turystów. Obszar powiatu kozienickiego bogaty jest w unikalne walory przyrodnicze. Najważniejszym z nich jest Kozienicki Park Krajobrazowy, którego 7010 ha część powierzchni znajduje się w granicach powiatu kozienickiego. W celu ochrony przed zniszczeniem oraz stworzenia warunków dla rozwoju turystyki i wypoczynku wokół parku utworzono otulinę. Najcenniejsze elementy przyrody znajdują się na terenie rezerwatów, chronią one przed zniszczeniem i wyginięciem rzadkie okazy fauny i flory. Uzupełnieniem wielkoobszarowych form ochrony przyrody są użytki ekologiczne, przeważnie o charakterze śródleśnych bagien lub łąk oraz pomniki przyrody żywej. W systemie europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 na terenie powiatu oraz w jego sąsiedztwie są obszary o wysokich wartościach przyrodniczych, Puszcza Kozienicka oraz Dolina Środkowej Wisły. Kozienicki Park Krajobrazowy z urozmaiconym krajobrazem, kompleksami leśnymi i wodami, licznymi zespołami przyrodniczo – krajobrazowymi zapewnia znakomite warunki do rozwoju turystyki i rekreacji. Możliwości dla rozwoju turystyki i wypoczynku stwarza także bezcenna przyrodniczo dolina Wisły i Pilicy oraz tereny przyległe do rzeki Radomki przepływającej przez gminy Głowaczów, Kozienice i Magnuszew. Na terenie powiatu kozienickiego można korzystać z oferty gospodarstw agroturystycznych oraz licznych szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych.

Powiat Kozienicki jest powiatem rolniczo-przemysłowym, tereny użytkowane rolniczo stanowią 58% jego powierzchni. W gospodarce regionu rolnictwo zajmuje wysoką pozycję, dominującymi kierunkami produkcji rolniczej są zboża, owoce miękkie i warzywa, trzoda chlewna oraz przetwórstwo rolno - spożywcze.