Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Kozienicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Kozienicach (www.kozienicepowiat.pl).

Data publikacji strony internetowej:03.01.2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.03.2016 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów.

Strona internetowa www.kozienicepowiat.pl jest częściowo zgodna z normą EN 301 549 V2.1.2 (WCAG 2.1.AA).

Może się zdarzyć, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne treści opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • są nadawane na żywo,
 • opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 roku,
 • nie zostały przez podmiot lub dla podmiotu wytworzone lub nabyte,
 • zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane,
 • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
 • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu,
 • utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach,
 • nie jest możliwe z przyczyn technicznych,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis,
 • nie wszystkie treści nietekstowe posiadają alternatywę w postaci tekstu,
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR – http://www.onlineocr.net/. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu (48 382 05 67).


Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej


Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Kozienicach posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość korzystania ze skrótów klawiaturowych.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Elizą Rakoczy, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 382 05 67 tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Kozienicach mieści się w dwóch budynkach, w których możliwe jest załatwianie spraw przez osoby postronne:
Budynek A – przy ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
Budynek B – przy ul. Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienice

Budynek A – przy ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice

Do budynku prowadzi wejście od ul. Kochanowskiego oraz wejście z tyłu budynku (parking dla pracowników). Główne wejście dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych, znajduje się ono na poziomie przyziemia, gdzie zamontowana jest platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami, w budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz główny i pokoje znajdujące się na parterze. Na parterze budynku znajduje się Punkt Informacyjny. Budynek składa się z parteru, I pietra i II piętra. Przed budynkiem wydzielone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku Starostwa nie ma pętli indukcyjnych. W budynku Starostwa nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Na dzień publikacji niniejszej deklaracji w Starostwie Powiatowym w Kozienicach nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Budynek B – przy ul. Kochanowskiego 15, 26-900 Kozienice

W tym budynku na I piętrze mieści się Wydział Promocji i Kultury.
Do budynku prowadzi wejście od ul. Kochanowskiego oraz wejście z tyłu budynku (parking dla pracowników). Budynek składa się z parteru i I piętna. Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach, wejście nie jest zabezpieczone bramkami, w budynku nie ma windy, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na dzień publikacji niniejszej deklaracji w Starostwie Powiatowym w Kozienicach nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.