Samorząd

Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów, które określiło ich nazwy, siedziby władz oraz gminy wchodzące w ich skład, utworzonych zostało 308 powiatów ziemskich i 65 grodzkich. Powiaty rozpoczęły funkcjonowanie 1 stycznia 1999 roku, przejęły odpowiedzialność za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie należącym dotąd do administracji rządowej.

Powiaty są jednostkami samorządu terytorialnego. Każdy powiat tworzą z mocy prawa jego mieszkańcy (stanowiąc lokalną wspólnotę). Wszystkim mieszkańcom z tytułu zamieszkiwania na terenie określonego powiatu przysługują jednakowe prawa i obowiązki.

Organem ustawodawczym i kontrolnym jest rada powiatu. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym.

Do zakresu działania powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym oraz określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne, zawierać umowy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami.

Powiat wykonuje zadania publiczne w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego, dróg publicznych, kultury i ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronności, promocji powiatu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dla prawidłowego wykonywania zadań każdego powiatu niezbędne są jednostki organizacyjne. W powiecie kozienickim funkcjonują: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Zarząd Dróg Powiatowych, Dom Pomocy Społecznej, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Placówka Socjalizacyjna „PANDA".

Starostwo Powiatowe w Kozienicach jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku.

Ponadto do wykonywania ustawowych zadań działają służby, inspekcje i straże: Komenda Powiatowa Policji, Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Wszystkie te instytucje, a także Sąd Rejonowy i Prokuratura Rejonowa oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych są niezbędne dla istnienia i funkcjonowania powiatu. Wszystkie instytucje, jednostki organizacyjne oraz służby, straż i inspekcje umożliwiają i ułatwiają mieszkańcom powiatu załatwianie ważnych spraw w pobliżu miejsca zamieszkania.

Powiat nie jest organem nadrzędnym gmin. Wszystkie gminy współpracują z powiatem w różnych dziedzinach, m.in. ekologii, budowie oczyszczalni ścieków, wodociągów i kanalizacji, wspólnie podejmują działania inwestycyjne. Powiat i gminy uczestniczą w inwestycjach drogowych, w dofinansowywaniu zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach.

Działania powiatu i wykonywanie zadań pod względem prawnym są kontrolowane przez Urząd Wojewódzki, w dziedzinie finansów przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

 

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnychinterpelacje i zapytaniadarmowa pomoc prawnaPowiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Przeczytaj! Zanim Zarezerwujesz Wizytę w Wydziale Komunikacji internetowa rezerwacja kolejki bipportal mieszkańca

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

film promocyjny2

kozienicki

Kalendarium

25.07.2021
II Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej
Gminy Głowaczów na Stadionie sportowym ul. Kozienicka 7A
01.08.2021 01.08 2021
VI SPOTKANIE NA PRZYCZÓŁKU
Magnuszew
01.08.2021
DNI GMINY GŁOWACZÓW
Stadion sportowy ul. Kozienicka 7A, Głowaczów
08.08.2021
77. Rocznica Bitwy pod Studziankami
Studzianki Pancerne

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych