Logo Powiatu Kozienickiego

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Stanisław Gąsior

Telefon Telefon
48 611 73 12
e - mail

e-mail
rzecznik@kozienicepowiat.pl

 

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

  1. wytaczanie powództw na rzecz obywateli oraz wstępowania za zgoda powoda do postępowania w każdym jego stadium — w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  2. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
  3. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  4. współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  5. występowanie z roszczeniami zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie przeciwko przedsiębiorcom, którzy dokonali czynu nieuczciwej konkurencji.