Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 13 lipca 2024
Imieniny: Małgorzata, Ernest, Henryk
pochmurno
27°C

Stanowisko wieloosobowe ds. Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich

Koordynator:  Magdalena Kowalska

Telefon Telefon
48 611 73 56
e - mail

E-mail
kryzys@kozienicepowiat.pl

 

Do zakresu działania stanowiska należą sprawy:

W zakresie bezpieczeństwa i spraw społecznych:

 1. realizowanie polityki Powiatu w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i pozamilitarnych przygotowań obronnych,
 2. sporządzanie i aktualizowanie „Planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Kozienickiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" w uzgodnieniu z Wojewodą,
 3. koordynowanie zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej powiatu,
 4. uczestniczenie w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu stałych dyżurów w powiecie,
 5. sporządzanie i prowadzenie dokumentacji planu akcji kurierskiej starosty,
 6. występowanie do właściwego komendanta uzupełnień w sprawach reklamowania z urzędu oraz na wniosek od pełnienia służby wojskowej,
 7. opracowywanie programów, planów i wytycznych do szkolenia obronnego,
 8. planowanie środków finansowych na realizację zadań obronnych,
 9. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS) i współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC),
 10. sporządzanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (NKPPO),
 11. okresowe aktualizowanie danych do planu reglamentacji paliw,
 12. współudział w sporządzaniu i aktualizowaniu powiatowego planu ochrony zabytków,
 13. współudział w sporządzeniu i aktualizacji powiatowego planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
 14. prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa (publicznego, zdrowotnego, sanitarnego, weterynaryjnego, etc.),
 15. koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w sytuacjach wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego powiatu,
 16. przygotowanie i zabezpieczenie warunków logistycznych i organizacyjnych do funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sytuacjach wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego powiatu,
 17. organizowanie współpracy z sąsiednimi powiatami w zakresie zadań planistycznych i wzajemnej pomocy przy likwidacji zagrożeń, prowadzeniu akcji ratunkowych i ewakuacji ludności na sąsiedni teren,
 18. przekazywanie decyzji Starosty i poleceń Wojewody do instytucji wiodących i pomocniczych, a w przypadkach szczególnych wnioskowanie do właściwego urzędu gminy o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby OC i obronności,
 19. nadzór nad organizacją i zabezpieczeniem funkcjonowania komisji kwalifikacyjnej orzekającej o przydatności osób do służby wojskowej,
 20. planowanie i uczestniczenie w doręczaniu kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w trybie akcji kurierskiej,
 21. zarządzenie na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień doprowadzenia przez policję do wskazanej jednostki wojskowej osoby powołanej do odbycia czynnej służby wojskowej w razie jej niestawienia się bez uzasadnionej przyczyny,
 22. prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Starostę nadzoru nad działalnością stowarzyszeń,
 23. prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem czynnej służby wojskowej, w tym spraw związanych z reklamowaniem z urzędu osób ze Starostwa uprawnionych do uzyskania zwolnienia z obowiązku pełnienia tej służby,
 24. przygotowanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym państwa w porozumieniu z Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym,
 25. nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 26. prowadzenie spraw kombatantów i osób represjonowanych,
 27. prowadzenie spraw związanych z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, jej obsługa biurowo-techniczna,
 28. dokonywanie oceny stanu przygotowania OC na terenie powiatu,
 29. sporządzanie i aktualizacja powiatowego planu OC powiatu, opiniowanie i uzgadnianie planów OC gmin,
 30. opracowywanie rocznych planów zasadniczych przedsięwzięć w zakresie OC, opiniowanie i uzgadnianie planów gminnych,
 31. organizowanie i koordynowanie szkoleń i ćwiczeń OC na obszarze powiatu,
 32. określanie potrzeb w zakresie organizacji i przygotowania do działania jednostek organizacyjnych OC,
 33. przygotowanie i organizowanie ewakuacji III stopnia: ludności, zwierząt i mienia,
 34. przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych,
 35. przygotowanie i przedstawianie Staroście projektów aktów prawa miejscowego dotyczących i mających wpływ na realizację zadać OC,
 36. kontrolowanie przygotowania do działania gminnych struktur OC,
 37. ustalenie wykazu instytucji oraz społecznych jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie powiatu, przydatnych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć OC,
 38. sporządzanie i aktualizacja powiatowego planu dystrybucji preparatów jodowych na wypadek zdarzeń radiacyjnych,
 39. nadzór nad utrzymaniem i gospodarowaniem sprzętu OC,
 40. nadzór nad realizacją przedsięwzięć w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej (IK),
 41. pełnienie obowiązków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kozienicach. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego wojewody i powiatów ościennych oraz współpraca z podmiotami prowadzącymi monitoring zagrożeń,
 42. współdziałanie ze służbami i podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i humanitarne na obszarze odpowiedzialności Starosty Kozienickiego,
 43. monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze powiatu oraz współpraca z gminnymi zespołami zarządzania kryzysowego,
 44. dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla Starosty,
 45. zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym dokumentowanie jego zadań,
 46. wykonywanie zadań związanych z usuwaniem skutków zagrożeń i klęsk żywiołowych, w tym współpraca z urzędem wojewódzkim oraz przekazywanie do środków masowego przekazu komunikatów i ostrzeżeń związanych z działaniami, w celu zapobieżenia zagrożeniem i skutkom klęski żywiołowej,
 47. sporządzanie i aktualizacja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
 48. określanie potrzeb w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia,
 49. przygotowanie i organizowanie oraz koordynowanie przedsięwzięć ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na obszarze powiatu,
 50. sporządzanie oraz uruchamianie procedur zwartych w modułach zadaniowych na wypadek wprowadzenia stopni alarmowych w celu przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych.

W zakresie informacji niejawnych realizacją zadań zajmuje się „Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych”. Do zakresu działania pełnomocnika należy:

 1. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających, na pisemne polecenie Starosty,
 2. poinformowanie właściwej służby ochrony państwa o fakcie wydania poświadczenia bezpieczeństwa do poziomu „poufne” oraz odmowy wydania poświadczenia do poziomu „poufne” i „zastrzeżone”,
 3. przechowywanie akt zakończonych zwykłych postępowań sprawdzających,
 4. prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych,
 5. opracowanie zasad ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”,
 6. powiadamianie właściwej służby ochrony państwa w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyższą,
 7. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 8. udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,
 9. prowadzenie kontroli postępowania z dokumentami zwierającymi informacje niejawne, które są w dyspozycji i pracowników,
 10. przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne, oznaczone klauzulą „poufne”, „zastrzeżone”,
 11. prowadzenie rejestru dokumentów:
  1. dziennika korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, „zastrzeżone”,
  2. książki doręczeń przesyłek miejscowych
  3. dziennika ewidencji wykonanych dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne”, „zastrzeżone”,
  4. wykazu przesyłek nadanych,
  5. rejestru teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych,
  6. przygotowywanie dokumentów niejawnych do wysyłki,
  7. przygotowywanie do zniszczenia nieaktualnych dokumentów i wydawnictw, na podstawie sporządzonych protokołów,
  8. weryfikacja klauzul tajności posiadanych dokumentów na podstawie sporządzonych wykazów lub protokołów z upływem okresu ich ochrony.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.