Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 24 lipca 2024
Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
deszcz
19°C
Unia Europejska

Wydział Mienia Powiatu i Skarbu Państwa

Naczelnik Wydziału: Grzegorz Sobczyk

Telefon Telefon
48 611 73 25
e - mail

E-Mail
mienie@kozienicepowiat.pl

Pracą wydziału kieruje Naczelnik.

Do zakresu działania wydziału należy:

 1. w zakresie nabywania i gospodarki mieniem powiatu:
  1. przygotowywanie dokumentacji i występowanie o potwierdzenie w drodze decyzji wojewody nabycia przez powiat własności nieruchomości z mocy,
  2. przygotowywanie dokumentacji i występowanie o nabycie w drodze decyzji własności nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań powiatu,
  3. nabywanie nieruchomości na własność powiatu w drodze kupna - sprzedaży, darowizny, zamiany przez zasiedzenie, w drodze spadkobrania oraz na podstawie innych tytułów,
  4. regulacja stanów prawnych nieruchomości przejmowanych do zasobu powiatu,
  5. współudział w regulacjach stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, wprowadzanie zmian wynikających z decyzji administracyjnych do ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych.
 2. gospodarka nieruchomościami powiatu:
  1. realizacja polityki powiatu w zakresie gospodarki zasobem nieruchomości,
  2. podejmowanie czynności w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez inne organy, dotyczących nieruchomości powiatowych,
  3. gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości poprzez ewidencjonowanie nieruchomości oraz zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  4. sporządzanie planów wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości,
  5. współpraca z wydziałem budżetowo — finansowym oraz jednostkami organizacyjnymi w sprawie prowadzenia ewidencji środków trwałych tj. budynków, budowli, gruntów,
  6. podejmowanie za zgodą rady, czynności zmierzających do zbycia darowizny, zamiany nieruchomości z zasobu powiatu,
  7. organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości i zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej w przypadkach i na warunkach przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
  8. opracowywanie decyzji w sprawach trwałego zarządu i warunków tego prawa oraz ustalenie wysokości opłat z tytułu trwałego zarządu,
  9. opiniowanie wniosków w sprawach dotyczących gospodarowania mieniem powiatu,
  10. opracowywanie zasad najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości lub ich części — współpraca z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie przygotowywania i zawierania umów,
  11. oddawanie nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie,
  12. działania związane z naliczaniem i regulacją podatków od nieruchomości — sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych dotyczących mienia powiatu oraz współpraca w tym zakresie z odpowiednimi wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu,
  13. ubezpieczenia majątkowe mienia powiatu — współpraca w tym zakresie z kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu,
  14. prowadzenie spraw związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem technicznym budynków użytkowanych przez Starostwo i ochrona tych obiektów w tym p.poż.,
  15. zarządzanie nieruchomościami lokalowymi wchodzącymi w skład powiatowego zasobu nieruchomości.
 3. sprawowanie z upoważnienia Zarządu Powiatu i w zakresie określonym przez Zarząd nadzoru właścicielskiego nad mieniem powiatu:
  1. kontrola prawidłowości użytkowania nieruchomości mienia powiatu zgodnie z jego przeznaczeniem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa — wnioskowanie w sprawach dotyczących zmiany sposobu użytkowania części lub całości nieruchomości stanowiących mienie powiatu,
  2. przekazywanie Zarządowi Powiatu okresowych opracowań oraz wniosków dotyczących stanu technicznego mienia powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem występujących zagrożeń,
  3. zlecanie prac w zakresie inwentaryzacji mienia, aktualizacja lub odtworzenie dokumentacji technicznej budynków, budowli i innych obiektów budowlanych stanowiących mienie powiatu,
  4. udział w pracach komisji przetargowych udzielających zamówień publicznych dotyczących mienia powiatu,
  5. sprawdzanie stanu dokumentacji obiektów, a w szczególności książki obiektu budowlanego, opracowań projektowych i dokumentacji technicznych robót budowlanych wykonywanych w obiekcie wtoku jego użytkowania oraz realizowanych zadań inwestycyjnych mienia powiatu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  6. opracowywanie i kontrola realizacji wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych — koordynacja planów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych powiatu, celem dostosowania do możliwości budżetowych powiatu,
  7. inicjowanie i koordynacja działań dotyczących modernizacji obiektów budowlanych i pozostałej infrastruktury stanowiącej mienie powiatu celem dostosowania ich do obowiązujących przepisów prawa budowlanego,
  8. opracowywanie i kontrola realizacji wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych, celem dostosowania do możliwości budżetowych powiatu,
  9. współpraca z kierownikami jednostek w zakresie opracowywania planów inwestycyjnych, planów remontów i modernizacji oraz współudział w kontrolach prawidłowości ich przeprowadzania,
  10. przekazywanie Zarządowi okresowych opracowań, wniosków oraz propozycji zaleceń dotyczących mienia Powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów wykorzystywania nieruchomości powiatowych i stanu technicznego budynków, budowli i urządzeń.
 4. W zakresie ustawy Prawo o ruchu drogowym:
  1. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa wart. 130a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
  2. wykonywanie czynności związanych z wystąpieniem do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych wart. 130a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
  3. wydawanie decyzji administracyjnych o ustaleniu i zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu.
 5. W zakresie gospodarki mieniem Skarbu Państwa:

  1. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem i obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa w szczególności:
   1. prowadzenie i aktualizowanie ewidencji nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
   2. prowadzenie spraw dotyczących pozyskiwania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
   3. przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji do sprzedaży, zamiany, darowizny, oddania w użytkowanie wieczyste lub zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
   4. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,
   5. regulowanie stanów formalno — prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, składanie wniosków o wpisanie w księdze wieczystej prawa własności na rzecz Skarbu Państwa,
   6. prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa,
   7. prowadzenie spraw związanych z trwałym zarządem nieruchomości Skarbu Państwa,
   8. zapewnienie wycen nieruchomości Skarbu Państwa,
   9. naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
   10. prowadzenie spraw związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności,
   11. przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na cele szczególne,
   12. prowadzenie czynności związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych, ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu oraz przekazywanie,
   13. wydawanie zezwoleń na dysponowanie w celach budowlanych nieruchomościami Skarbu Państwa,
   14. sporządzanie wniosków o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew rosnących na nieruchomościach Skarbu Państwa;
 6. pozostałe zadania z zakresu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:
  1. prowadzenie spraw związanych z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości oraz ustalanie odszkodowania za szkody powstałe w wyniku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
  2. wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości,
  3. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem nieruchomości na potrzeby realizacji celu publicznego oraz ustalanie odszkodowania za szkody powstałe w wyniku udostępnienia,
  4. prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem i zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, a także odszkodowaniami za wywłaszczone nieruchomości,
  5. ustanawianie i wygaszanie trwałego zarządu oraz przekazywanie trwałego zarządu między jednostkami;
 7. w zakresie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
  1. ustalanie odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego;
 8. z zakresu ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych:
  1. ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gromadzkie,
  2. ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów,
  3. zatwierdzanie statutów wspólnot gruntowych;
 9. w zakresie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:
  1. wydawanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
  2. podejmowanie czynności związanych z ustalaniem opłat za przekształcenie,
  3. wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu roszczeń w księdze wieczystej;
 10. w zakresie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości:
  1. przekazywanie aktualnego wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
  2. udostępnianie danych niezbędnych do realizacji zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.