Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 17 kwietnia 2024
Imieniny: Klara, Robert, Rudolf
pochmurno
6°C

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału: Igor Czerwiński

Telefon Telefon
48 611 73 51
e - mail

E-Mail
rolnictwo@kozienicepowiat.pl

Pracą wydziału kieruje Naczelnik.

Do podstawowych zadań wydziału należy:

 1. w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska w tym:
  1. przygotowywanie dla Starosty projektów opinii w sprawie projektów uchwał dotyczących: programów ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji planu działań krótkoterminowych, wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
  2. dokonywanie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w tym prowadzenia kontroli, wykonywania badań gleby, sporządzanie wykazów, aktualizacji wykazu,
  3. prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masami ziemi oraz terenów, w których występują te ruchy,
  4. przygotowanie powiatowego programu ochrony środowiska, weryfikacja opracowanego programu, raport z wykonania programu, wraz z procedurą jego przyjęcia i uchwalenia,
  5. przygotowanie dla Zarządu Powiatu projektu opinii na temat gminnych programów ochrony środowiska, ich aktualizacji,
  6. prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z i opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
  7. udzielenia, odmowy udzielenia, wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia zintegrowanego,
  8. udzielenia, odmowy udzielenia, wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
  9. wydawanie decyzji określającej dopuszczalny poziom hałasu w środowisku,
  10. udzielenia, odmowy udzielenia, wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  11. nakładanie na prowadzącego instalację, zarządzającego drogą, linią kolejową lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji, przyjmowanie wyników pomiarów emisji z instalacji,
  12. przenoszenie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na zainteresowanego nabyciem całej instalacji,
  13. stwierdzenie wygaśnięcia udzielonych pozwoleń,
  14. zobowiązanie podmiotu korzystającego ze środowiska i prowadzącego instalację w sposób mogący negatywnie oddziaływać na środowisko do przedłożenia przeglądu ekologicznego,
  15. nakładanie na podmiot obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko,
  16. przyjmowanie zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia, które może negatywnie oddziaływać na środowisko,
  17. ustalenie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji oraz zgłaszanie sprzeciwu wobec przystąpienia do eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
  18. przygotowywanie o ograniczeniu lub zakazie używania jednostek pływających na określonych zbiornikach wód stojących oraz na wodach płynących,
  19. przygotowywanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ewentualnego tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania,
  20. wydawanie decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
  21. występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań, jeżeli w wyniku kontroli podmiotu stwierdzono naruszenie przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić,
  22. prowadzenia z upoważnienia Starosty kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością oraz prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania wydanych decyzji:
   1. występowanie z upoważnienia Starosty w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
   2. przygotowywanie sprawozdań dla Starostwa (bez jednostek organizacyjnych) w zakresie korzystania z środowiska (sprawozdanie roczne za emisję zanieczyszczeń),
   3. występowanie do Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ o wystawienie zaświadczenia o nie zaleganiu z tytułu opłat i kar.
 2. z ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w tym:
  1. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach dotyczących środowiska i udostępnianie informacji o środowisku,
  2. prowadzenie postępowania w sprawach oceny oddziaływania na środowisko i przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na zatwierdzenie projektu scalania lub wymiany gruntów,
  3. nałożenia obowiązku wystąpienia wnioskodawcy do dyrektora regionalnego ochrony środowiska,  gdy uzna, że przedsięwzięcie, inne niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.
 3. w zakresie ustawy o rybactwie śródlądowym, w tym:
  1. wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciami rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynące, na wodach niezaliczanych do wód śródlądowych żeglownych oraz na ustawianie tych narzędzi na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
  2. prowadzenie rejestracji i wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
  3. prowadzenie rejestracji sprzętu pływającego do połowu ryb,
  4. przygotowywanie projektu uchwały Rady Powiatu o powołaniu Społecznej Straży Rybackiej, lub o wyrażeniu zgody na powołanie Społecznej Straży Rybackiej przez organizacje społeczne, lub uprawnionych od rybactwa,
  5. przyjmowania w imieniu Starosty sprawozdań Komendanta Społecznej Straży Rybackiej.
 4. w zakresie ustawy o Lasach, w tym:
  1. sprawowanie w imieniu Starosty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, wydawanie decyzji w sprawie wykonaniu na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państw, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów,
  2. prowadzenie zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych procedury zlecania sporządzania uproszczonych planów urządzania lasu inwentaryzacji stanu lasów, oraz aneksów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, przygotowanie decyzji w sprawie usuwania lub nieuznania zastrzeżeń do tych opracowań lub zatwierdzanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz nadzorowanie wykonania zatwierdzonych planów,
  3. przygotowanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją po przeprowadzonej inwentaryzacji stanu lasu,
  4. przygotowanie decyzji nakazującej wykonanie obowiązków zakresu trwałego utrzymania lasów, lub wykonania zadań określonych w uproszczonym planie urządzenia lasu,
  5. wydawanie nadleśnictwom opinii o rocznym planie zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  6. wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  7. przygotowanie decyzji w sprawie przeklasyfikowania zalesionych gruntów rolnych po wcześniejszym uzyskaniu danych z ARiMR i ocenie udatności uprawy,
  8. przygotowanie decyzji w sprawie uznania lasu niestanowiącego własności skarbu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru,
  9. występowanie do wojewody w sprawie przyznania środków finansowych z przeznaczeniem na przebudowy lub odnowienia drzewostanu w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody powstałej w wyniku: oddziaływania pyłów lub gazów przemysłowych, pożarów lub inne klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami abiotycznymi, a zagrażającymi trwałości lasu,
  10. prowadzenie sprawozdawczości GUS i aktualizacja powierzchni leśnej na podstawie danych geodezyjnych.
 5. w zakresie ustawy Prawo łowieckie, w tym:
  1. prowadzenie postępowania w sprawie wydzierżawiania obwodów łowieckich i naliczanie oraz rozliczanie z tego tytułu czynszów dzierżawnych,
  2. wydawanie zgody na posiadanie, odmowy, lub cofnięcia zgody na hodowlę lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
  3. wydawanie decyzji w sprawie odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,
  4. wydawanie decyzji w sprawie przetrzymywanie zwierząt osieroconych, w okresie do 6 miesięcy.
 6. w zakresie ustawy o ochronie zwierząt, w tym:
  1. współdziałanie z samorządem lekarsko-weterynaryjnym oraz z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
  2. opiniowanie projektów decyzji w sprawie pozyskania zwierząt dziko żyjących w celu preparowania ich zwłok.
 7. w zakresie ustawy o przeznaczeniu gruntów do zalesienia, w tym:
  1. przygotowanie i składanie wniosków na środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
 8. w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:
  1. przygotowywanie postanowień w sprawie rozwiązań znajdujących się w projekcie Studium uwarunkowania i rozwoju, jako organ administracji geologicznej,
  2. przygotowywanie postanowień w sprawie projektu miejscowego planu, jako organ administracji geologicznej oraz organu ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
  3. przygotowywanie postanowienia w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz do decyzji o warunkach zabudowy, jako organ administracji geologicznej, organu ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, organ właściwy w sprawie ochrony gruntów rolnych.
 9. w zakresie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym:
  1. przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawie wyłączenia z produkcji użytków rolnych, oraz zawiadamiania właścicieli gruntów wyłączonych z produkcji o terminie i wysokości opłaty rocznej,
  2. przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawie nakazania zalesienia, zakrzewienia gruntów lub założenia trwałych użytków zielonych dla zapobiegania degradacji gleb,
  3. przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawie przekazywania praw i obowiązków wynikających z wcześniej wydanych decyzji,
  4. przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów rolnych i leśnych,
  5. przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawie ustalenia opłaty za niezgodne z ustawą wyłączenie gruntu z produkcji, za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w terminie za niewykonanie obowiązku rekultywacji gruntów zdewastowanych,
  6. przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawie nakładania obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchnicznej warstwy gleby,
  7. prowadzenie sprawozdawczości w sprawach ochrony gruntów rolnych.
 10. w zakresie ustawy Prawo geologiczne i górnicze w tym:
  1. przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia projektu robót geologicznych, dodatku do projektu robót geologicznych oraz ich dodatków, których wykonanie nie wymaga koncesji,
  2. przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej oraz ich dodatków, lub odmowie zatwierdzenia ww. dokumentacji i ich dodatków, nakazywanie zmian w dokumentacji geologicznej oraz sporządzenia dodatku,
  3. przyjmowanie projektów robót geologicznych niepodlegających zatwierdzeniu w postaci decyzji przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszonego projektu robót geologicznych niewymagających zatwierdzenia,
  4. przyjmowanie innych dokumentacji geologicznych,
  5. przygotowywanie i wydawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin nieobjętych własnością górniczą pod warunkiem, że: obszar prowadzonej działalności nie przekracza 2 ha, roczne wydobycie kopalin nie przekracza 20.000 m3 i działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych, ustalanie zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek działalności objętej koncesją,
  6. przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie zmiany, przeniesienia na inny podmiot, wygaszenia, cofnięcia bez odszkodowania koncesji,
  7. przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie nałożenia za odpłatnością wykonania dodatkowych badań lub pobrania próbek, nakazania za wynagrodzeniem wykonania dodatkowych prac geologicznych, nakazania dokonania obmiaru wyrobisk i przedłożenie operatu ewidencyjnego w terminie innym niż ustawowy, przeklasyfikowaniem geologicznych zasobów bilansowych do pozabilansowych, zasobów pozabilansowych do bilansowych, przemysłowych do nieprzemysłowych, zasobów nieprzemysłowych do przemysłowych lub do strat, albo strat do zasobów przemysłowych określa na podstawie własnych ustaleń wysokość opłaty eksploatacyjnej,
  8. przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do prac geologicznych wymagających jak i niewymagających koncesji oraz poboru próbek w wyniku prac geologicznych,
  9. gromadzenie, ewidencjonowanie i archiwizacja informacji, udostępnianie zgromadzonych informacji geologicznych organom administracji publicznej,
  10. prowadzenie wykonywania nadzoru i kontroli upoważnionym pracownikom organów administracji geologicznej, w granicach ich właściwości rzeczowej i miejscowej.
 11. w zakresie ustawy o odpadach, w tym:
  1. przygotowanie i wydawanie zezwoleń lub odmowy wydania zezwolenia na zbieranie odpadów,
  2. przygotowanie i wydawanie zezwoleń lub odmowy wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
  3. przygotowanie i wydawanie zezwoleń na transport odpadów do czasu utworzenia rejestru przez Marszałka Województwa,
  4. weryfikacji i użytkowania Bazy Danych o Odpadach,
  5. przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawie nałożenia na sprawcę wypadku obowiązku gospodarowania odpadami w sytuacji zagrożenia ochrony życia, zdrowia ludzi lub środowiska, lub wykonania zastępczego w przypadku braku ustalenia sprawcy lub natychmiastową koniecznością usunięcia odpadów oraz wystąpieniem do WFOSiGW o pokrycie kosztów usunięcia odpadów w przypadku braku ustalenia sprawcy lub bezskutecznej egzekucji.
 12. w zakresie ustawy o ochronie przyrody, w tym:
  1. prowadzenie i aktualizacja rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpisanie do rejestru,
  2. przygotowywanie i wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy.
 13. z zakresu ustawy o handlu emisjami, w tym:
  1. przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie udzielenia, wygaśnięcia zmiany zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, wraz z zatwierdzaniem planu monitorowania.
 14. z zakresu ustawy o transporcie kolejowym, w tym:
  1. wydawanie decyzji na wniosek zarządu kolei o usunięciu drzew lub krzewów w przypadku, drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne.
 15. z zakresu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym:
  1. przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbieranie odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów lub wygaśnięcia, cofnięcia bez odszkodowania zezwolenia.
 16. z zakresu ustawy Prawo wodne, w tym:
  1. prowadzenie spraw związanych z działalności spółek wodnych w tym, przygotowywanie projektów decyzji dotyczących zatwierdzenia, odmowy zatwierdzenia, statutu, spółki wodnej, stwierdzenia nieważności uchwały organów spółki w całości lub części, rozwiązania zarządu, rozwiązania spółki z powołaniem likwidatora, ustanawiania zarządu komisarycznego, prowadzenia nadzoru nad działalnością spółki wodnej,
  2. przygotowywanie wniosku o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej,
  3. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia wysokości, rodzaju świadczeń, terminu ich spełnienia w stosunku do osób fizycznych lub prawnych niebędących członkami spółki wodnej oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej odnoszących korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniające się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona.
 17. z zakresu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w tym:
  1. dokonywanie z urzędu wpisów, wykreśleń w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ustawy o odpadach.
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.